12 nov 2009

Quota voor vrouwen in bestuursraden en rechtbanken

Zie ook artikel in knack: Link Senator Sabine de Bethune grijpt de vrouwendag aan om nog eens het idee van quota te lanceren. Ze wil 30% vrouwen in bestuursraden van beursgenoteerde bedrijven en in de magistratenfuncties van hogere rechtbanken. Europees commissaris Neelie Kroes verdedigt al veel langer dat alleen quota effectief zijn. Ook Dirk Verhofstadt pleit voor quota omdat vrijblijvende intentieverklarigen in geen enkel land op spontane wijze geleid heeft tot meer vrouwen in topfuncties. Toch werkt het woord quota bij veel van onze partijgenoten nog steeds als een rode lap op een stier. Het ruikt te veel naar overheidsinmengingen en regeldrift? Ach, laat ons niet flauw doen. In Vlaanderen zetelen niet meer dan 6,7 % vrouwen in raden van besturen van beursgenoteerde bedrijven. Volgens het International Business Report 2009 gaat een magere 12% van de topfuncties in KMO's in België naar vrouwen. Op de kabinetten is 15% van de medewerkers vrouw, berekende de actiegroep Alice. Dat is geen klein beetje een scheefgetrokken situatie. Aan het huidige groeitempo en met de huidige niet bindende stimuli zou het nog 150 jaar duren voor een paritair evenwicht is bereikt in topfuncties. Wij willen niet nog een keer twintig jaar positief stimulerende maatregelen en intentieverklaringen om op het einde van de rit weer nergens te staan. Laat ons moedig zijn, lef hebben, door de zure appel heen bijten en quota invoeren. In Noorwegen had een convenant nauwelijks effect. Sinds in 2006 quota werden ingevoerd schoot het aantal vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven op enkele jaren tijd van 15 naar 44,2% in 2008. Quota invoeren is dus de snelste manier om ze op korte tijd overbodig te maken.

De positieve economische effecten in bedrijven waar een genderevenwicht is zijn uitvoerig onderzocht en beschreven. Bedrijven waarbij er een genderevenwicht is, doen het beter. Organisaties met een meer vrouwvriendelijke omgeving, denken meer aan de noden van vrouwelijke consumenten en hebben hogere return on investment. Maar ook voor het welbevinden en de sfeer in een bedrijf is genderevenwicht positief. Laat ons dus van mevrouw de Bethune's idee een ambitieuzer maar ook een concreter en meer realistisch en effectief realiseerbaar plan maken. We willen vrouwen in allerhande topfuncties in bedrijven, niet alleen de raden van bestuur. Ook mag de overheid de hand in eigen boezem steken, en zijn topfuncties nog verder vervrouwelijken. En waarom zouden we genoegen nemen met 30% als in Noorwegen 40 procent werd vooropgesteld en ruim werd gehaald. De groene en liberale ondertekenaars van dit stuk in het federaal parlement willen alvast meewerken om een wettelijk kader te scheppen. Omdat we onze bedrijven de tijd willen geven hier rustig en planmatig werk van te kunnen maken pleiten we voor een stapsgewijze invoering van de quota. Eerst leggen we streefcijfers op voor bestuursraden en topfuncties. Bedrijven krijgen 3 jaar om deze te realiseren. Is er geen duidelijke trendbreuk, dan worden de streefcijfers quota.

Op Vlaams en Brussels niveau willen wij een aantal flankerende maatregelen uitwerken. We moeten bedrijven en organisaties instrumenten bieden om zich voor te bereiden om deze cultuurswitch door te voeren. Dit kan door het organiseren van mentorschap, managementtrainingen bieden, een database te ontwikkelen van vrouwen die in aanmerking komen voor topfuncties, middelen voor bedrijven voorzien die investeren in loopbaan van vrouwen, topfuncties verplicht openbaar te laten adverteren, controle op de gelijke verloning van functies, begeleiding bij de opmaak van diversiteitsplannen, en stimulerende maatregelen om de combinatie werk/gezin haalbaar en ook voor onze kinderen kwaliteitsvol en zonder stress te laten verlopen.

Wij willen alvast onze krachten bundelen en hier en nu wezenlijke stappen vooruit zetten. We hopen dat mevrouw de Bethune en de CD&V onze voorstellen zal steunen in de parlementen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.