23 okt 2009

Integrale tussenkomt Elke bij de beleidsverklaring Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie

De dag van de bestrijding van armoede is net achter de rug. Voor de Groen! fractie is dit één van de meest symbolische dagen van het jaar. Wij doen aan politiek om dit gewest leefbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. Bijna 30% van de Brusselse bevolking leeft onder de armoederisicogrens. Naar schatting leven bijna 300 mensen op de straat. Een veelvoud hiervan vindt opvang in tehuizen of heeft slechts tijdelijk een onderkomen. 1 op 3 kinderen groeit op in een gezin waarbij geen inkomen is uit arbeid. Dit is schrijnend. En niet enkel werklozen flirten met de armoederisicogrens. Vandaag lezen we in de kranten dat 1 op 20 werkende Belgen de dreiging van de armoede voelen. U stelt terecht dat we moeten vermijden dat kansarmen ook effectief in de armoede verzeild geraken. We kennen allen de financiële situatie, en ik kan dus niet hard genoeg benadrukken dat de zwaksten in deze samenleving de crisis niet dubbel mogen betalen! Dit wordt concreter bij de verklaring rond thuislozen, waar de nadruk ligt op preventie en samenwerking. In deze moeilijke economische tijden is een versterking van OCMW's en verenigingen inderdaad essentieel om te vermijden dat meer Brusselaars uit de boot vallen. Eén Openbare Dienst voor Sociale Urgentie waarin alle OCMW's samenwerken zal bovendien leiden tot meer coherentie en efficiëntie. Samenwerking bepeitte u niet alleen in het kader van de OCMW's. . Samenwerking, transversaliteit, overleg zijn sleutelwoorden in deze beleidsverklaring, net als tijdens de toelichting van het regeerakkoord. Omwille van de zoektocht naar besparingen dankzij schaalvergroting, maar ook omwille van het streven naar een betere dienstverlening. Wij hopen dat dit de voornaamste drijfveer is en blijft. We zijn blij dat de financiële context tot meer efficiëntie en samenwerking leidt, maar ook in betere tijden is dit belangrijk. Bijstand aan personen en gezondheid zijn geen zaken waarbij we ons inefficiëntie of incoherentie kunnen veroorloven. Niet financieel en niet moreel. Wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening zou er bovendien werk gemaakt worden van participatie, klachtenbehandeling, toegankelijkheid en personeelsbeheer. Wij zijn hierdoor dus erg verheugd.! Enkele voorbeelden die ik onthield: · De GGC zal samen met de andere Brusselse instellingen werken aan een Plan voor het Kind en de Jongere, meer in het bijzonder voor het luik welzijn en gezondheid.· Door middel van deelname van de GGC aan de Gewestelijke Interministeriële Conferentie over welzijn en gezondheidszorg wil men komen tot een coherenter beleid rond armoede, ouderen en jongeren. De strijd tegen armoede wordt een transversale strijd met aandacht voor huisvesting, onderwijs en tewerkstelling.· Wij hopen dat het Protocol tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Colleges van de drie Brusselse gemeenschapscommissies inzake armoedebestrijding effectief snel ondertekend wordt. · Ziekenhuizen moeten meer samenwerken met huisartsen, Kind en Gezin of ONE, het opvangcentrum voor thuislozen. · Wat noodopvang betreft pleitte u reeds tijdens de toelichting bij het regeerakkoord voor één dienst voor sociale urgentie die de bestaande instrumenten moet bijeenbrengen. Ik kan dit streven naar coherentie en samenwerking alleen maar toejuichen. Hetzelfde geldt voor de evolutie naar een meer hedendaagse kijk op de samenleving. Het feit bijvoorbeeld dat collectieve en solidaire woonvormen aandacht krijgen. Zelfs de formule van kangoeroewonen heeft de beleidsverklaring gehaald. Ik herinner me de tijd dat Adelheid Byttebier met handen en voeten moest uitleggen wat deze formule concreet inhield. Wat huisvesting van senioren betreft moeten we inderdaad op zoek naar een hedendaagse invulling. Ook de oproep Protocol 3 van het Riziv, nl voor alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen, die u in uw beleidsverklaring vermeldt is in deze context hoopgevend. Er is niets mis met rusthuizen of rust- en verzorgingstehuizen, maar ze zijn niet d'office de juiste oplossing voor iedereen die een stukje zelfstandigheid moet inboeten. Ook participatie is al langer een stokpaardje van Groen! Dat opvang- en huisvestingsstructuren voor bejaarden in de toekomst op regelmatige basis participatieraden moeten organiseren juichen we dus zeker toe. Te lang heeft het beleid beslist in de plaats van de bejaarden. Ik hoop dat hier ook voldoende aandacht gaat naar de moeilijke zoektocht naar de juiste formule of beter gezegd formules voor allochtone bejaarden. Vandaag is ongeveer een derde van de Brusselse bejaarden van allochtone afkomst en tegen 2020 groeit dit aantal tot de helft. Enkel in overleg met de allochtone gemeenschap en de allochtone bejaarde zullen we een antwoord kunnen bieden op hun noden. Een mooi project is ook is het Huis van Respijtzorg. De benaming klinkt een beetje zwaar en ouderwets, maar dit is een vernieuwend, hedendaags project dat tegemoet komt aan de schrijnende behoefte van gezinnen, die tijdelijk uitgeput zijn door de veeleisende opvang van hun chronisch zieke kind. Vandaag is de keuze beperkt tussen ziekenhuis of de loodzware opdracht van zelf thuis verzorgen. Het respijthuis biedt een tussenoplossing. Ouders, zussen en broers krijgen de kans om tijdens de opvang van jonge zieken, even op adem te komen. Het respijthuis is een huis waarin geleefd, gespeeld, gegeten en gepraat wordt, dit aan een tempo op maat van het kind zelf, zijn ziekte en zijn gezondheidstoestand. Een huis waar professionals en vrijwilligers tijdelijk de taak op zich nemen om het zieke kind op te vangen, en waar de familie even tot rust kan komen of zelf advies krijgen. Wat betreft de geestelijke gezondheidszorg heeft u het onder andere over intensieve eenheden voor thuisbehandeling. Dit is hoopgevend. Ook volwassen personen met een mentale handicap hebben recht op zelfbeschikking. Naast het voldoende plaatsen in de institutionele zorg, moet er ook voldoende ondersteuning zijn om het mogelijk te maken dat deze personen zelfstandig thuis wonen. In Zweden zijn alle instituten voor mentale handicap gesloten. Een beperkte groep is er aangewezen op collectief wonen in tehuizen van maximum 5 personen, maar de grote groep woont thuis, dankzij een persoonlijk assistentiebudget. Wat betreft de preventieve gezondheidszorg en meer bepaald de strijd tegen kanker lees ik dat er een overeenkomst met de Stichting tegen Kanker zal worden getekend met de bedoeling een strategsisch plan uit te werken voor informatie, sensibilisering en opsporing, te beginnen met borstkanker. Ik geef toe dat ik hier een beetje verbaasd was, aangezien reeds in 2003 gestart is met campagnes voor opsporing van borstkanker. Adelheid Byttebier heeft hier in het parlement een paar keer rond geïnterpelleerd en gesteld dat een groot deel van de doelgroep niet bereikt werd. Ik vrees dat er misschien enkele jaren verloren zijn. Tijdens de Octopusonderhandelingen werd nagedacht over de opheffing van de GGC en de overheveling van de bevoegdheden naar het gewest om de leesbaarheid van onze instellingen voor de bevolking te verbeteren. Groen! is altijd een verdediger van de GGC geweest, in die zin dat wij vaak vonden dat de GGC stiefmoederlijk werd behandeld: te weinig middelen, te weinig aandacht ook. Hoe vaak heeft Adelheid Byttebier niet in de GGC gesproken, terwijl zo goed als niemand meer aanwezig was. Dit betekent echter niet dat wij tegen de afschaffing van de GGC zijn. De huidige noch mossel noch vis situatie is allesbehalve ideaal. Ofwel krijgt de GGC op termijn meer bevoegdheden en middelen zodat ze een volwaardige instelling wordt, ofwel schaft men ze af als een overbodig niveau en draagt men de bevoegdheden over naar het gewestniveau. Het enige wat ik vraag is dat het "nadenken over" niet leidt tot immobilisme. Ik neem graag de fakkel over van Adelheid als verdediger van de bicommunautaire aanpak, nl op een gemeenschapsoverstijgende manier bezig zijn met gemeenschapsbevoegdheden. Ik stel met plezier vast dat deze beleidsnota GGC alvast ambitie heeft.  

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.